STUDIA PODYPLOMOWE

akademia trenerów biznesu

Akademia Trenerów Biznesu
studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenerów Biznesu organizowane w Katowicach we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Są one wyrazem naszych wieloletnich doświadczeń w kompleksowym kształceniu trenerów pracujących na rzecz organizacji biznesowych.

Adresaci

Studia są propozycją kompleksowej edukacji dla trenerów biznesu, pracowników pełniących funkcje trenerskie lub osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny, a także specjalistów i menedżerów zarządzających szkoleniami oraz rozwojem pracowników w organizacjach biznesowych i edukacyjnych. Są skierowane zarówno do trenerów związanych z firmami szkoleniowymi, trenerów wewnętrznych firm, jak i osób działających niezależnie, tzw. „freelancerów”. Mogą być także ciekawym uzupełnieniem kompetencji prowadzenia warsztatów dla wykładowców szkół wyższych.

Cel

Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków, którzy do tej pory nie przechodzili tego typu długich form kształcenia oraz zapewniają bazę praktycznego funkcjonowania trenerskiego osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Odkrywają i porządkują wiedzę i umiejętności pozwalające w samodzielny sposób analizować potrzeby grup szkoleniowych, projektować interesujące i efektywne warsztaty, prowadzić aktywne zajęcia rozwijające ich uczestników oraz wspierające proces edukacyjny atrakcyjnością form kształcenia, badać efekty tych aktywności, wspierać i rozwijać organizacje i ich pracowników. Uczą pracy z grupami warsztatowymi, ale też dają solidne podstawy teoretyczne i praktyczne tych oddziaływań.
Co również ważne, studia poszerzają możliwości certyfikacji zawodowej. Ułatwiają ubieganie się o Certyfikat trenera warsztatu i umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawany przez Stowarzyszenie MATRIK  i potwierdzany przez światową organizację Pearson Edexcel i BTEC Professional Qualifications.

Organizacja i tematyka zajęć

Program dwusemestralnych studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 9 weekendowych zjazdów. 40-godzinny trening interpersonalny wraz z warsztatem procesu grupowego będzie przeprowadzony w czasie dwóch następujących po sobie zjazdów – 4. i 1. dniowego. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach edukacyjnych ze zdecydowaną dominacją formuły warsztatowej. Wykłady i ćwiczenia dostarczą i ugruntują ważną wiedzę stanowiącą podstawę wielu aktywności trenerskich. Efektywnie ukończone studia będą wymagały zaangażowanej postawy uczestników zajęć i aktywnej realizacji zadań im stawianych.
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:
• Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie.
• Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami.
• Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym.
• Trening interpersonalny.
• Warsztat procesu grupowego.
• Filozofia jako element budowania wyobraźni – trening twórczości dla trenera.
• Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji.
• Projektowanie szkoleń.
• Prowadzenie zajęć – narzędzia pracy trenerskiej.
• Prowadzenie zajęć – sytuacje trudne w pracy trenera.
• Identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
• Ewaluacja szkoleń.
• Projektowanie własnego szkolenia – seminarium.
• Szkolenie pokazowe – warsztat i sesja informacji zwrotnych.

Informacje o kadrze nauczającej

Grono prowadzących zajęcia stanowić będą trenerzy Laboratorium Arkanów Biznesu – praktycy biznesowi, psychologowie i pedagodzy szczycący się długoletnim stażem trenerskim i dużym doświadczeniem w rozwijaniu kompetencji trenerów biznesu oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni specjalizujący się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów.

Czas trwania

11.2023r. – 06.2024r.
Dwa semestry, 200 godzin, 9 zjazdów.

Czesne

6900 zł oraz opłata wpisowa w wysokości 300 zł.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów, w tym następujących elementów zaliczeniowych:
– obecności na zajęciach,
– testów wiedzy trenerskiej,
– zadań praktycznych,
– próbnej etiudy trenerskiej,
– pracy śródrocznej,
– praktycznego sprawdzianu końcowego – etiudy zaliczeniowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Borowiak – kierownik studiów

tel. kom. 504 271 339

tel. 32 353 15 50

e-mail: dariusz.borowiak@arkana-lab.pl